Extrase din legislație

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ cu modificările ulterioare
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare
Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată
Legea 227/2015 privind Codul fiscal
Legea 53/2003 Codul Muncii