Financiar-contabil

Descrierea activității financiare

 

 •  Urmăreşte întocmirea şi depunerea, în termenele cerute de lege, a declaraţiilor de impunere de către contribuabili;
 •  Gestionează documentele referitoare la impunerea fiecărui contribuabil, grupate într-un dosar fiscal unic;
 •  Verifică periodic sinceritatea declaraţiilor depuse de contribuabili stabilind, după caz, diferenţe faţă de impunerea iniţială;
 •  Aplică sancţiunile prevăzute de actele normative tuturor persoanelor fizice/juridice care încalcă prevederile legale;
 •  Efectuează impunerea din oficiu a contribuabililor care nu şi-au corectat declaraţiile iniţiale;
 •  Întocmeşte documentaţiile necesare în limita competenţei şi propune acordarea de amânări sau eşalonări, reduceri, scutiri în baza cererilor impuse de contribuabili şi conduce evidenţa facilităţilor acordate;
 •  Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor din documentele conţinute de fiecare dosar fiscal;
 •  Efectuează acţiuni de control în vederea identificării şi impunerii cazurilor de evaziune fiscală. În funcţiile de situaţiile apărute, solicită sprijinul altor compartimente din Primărie;
 •  Verifică persoanele fizice/juridice asupra determinării materiei impozabile reale, precum şi asupra stabilirii impozitelor şi taxelor datorate bugetului local şi stabileşte în sarcina contribuabililor diferenţe de impozite si taxe;
 •  Întocmeşte borderourile de debite şi scăderi şi urmăreşte operarea lor în evidenţele sintetice şi analitice şi asigură gestionarea lor;
 •  Asigură cuprinderea în activitatea de verificare şi stabilire a impozitelor şi taxelor a tuturor persoanelor fizice/juridice care au calitatea de contribuabili;
 •  Cercetează obiecţiile şi contestaţiile persoanelor fizice/juridice privind stabilirea impozitelor şi taxelor şi propune soluţii de rezolvare;
 •  Propune, în condiţii prevăzute de lege, restituirea de impozite şi taxe, compensări între impozitele şi taxele locale;
 •  Soluţionează în termen cererile depuse de contribuabili;
 •  Transmite documentaţia pentru urmărire în cazul diferenţelor de impozite şi taxe, penalităţi de întârziere şi amenzi stabilite persoanelor fizice/juridice;
 •  Efectuează analize şi întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor, rezultatele acţiunilor de verificare şi măsurile luate pentru nerespectarea legislaţiei;
 •  Asigură păstrarea confidenţialităţii lucrărilor efectuate şi a informaţiilor deţinute;
 •  Îndeplineşte orice alte atribuţii repartizate de Primar privind impozitele şi taxele locale;
 •  Desfăşoară activitate de executare silită a persoanelor fizice/juridice şi cea de stingere a creanţelor conform prevederilor legale în vigoare;
 •  Evidenţiază şi urmăreşte debitele restante primite spre urmărire;
 •  Întocmeşte dosare pentru debitele primite spre executare silită de la alte unităţi şi asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe;
 •  Întocmeşte actele necesare aplicării procedurii de executare silită;
 •  Efectuează sau solicită evaluarea bunurilor sechestrate;
 •  Dispune pe baza convenţiei încheiate cu debitorii sau cu terţe persoane juridice, transmiterea sau stingerea obligaţiilor bugetului local prin modalităţile prevăzute de lege;
 •  Întocmeşte documentaţiile şi propunerile privind debitorii insolvabili;
 •  Verifică periodic contribuabilii înscrişi în evidenţa separată şi urmăreşte starea de insolvabilitate pentru aceştia, în cadrul termenului de prescripţie legal;
 •  Soluţionează cererile plătitorilor prin care se solicită relaţii referitoare la aplicarea executării silite şi a modalităţilor de stingere a creanţelor;
 •  Elaborează, pe baza datelor deţinute, informări şi situaţii privind realizarea creanţelor bugetare;
 •  Desfăşoară activitatea de încasare pe teren a debitelor restante de la persoane fizice/ juridice, amenzile aplicate de serviciile proprii ale Primăriei Blejoi şi cele preluate de la instituţiile şi agenţii economici care constituie venituri la bugetul local;
 •  Preia în evidenţă debitele pentru titlurile executorii primite de la alte unităţi, care în prealabil au fost verificate şi urmează a fi confirmate;
 •  Asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitorilor şi confirmarea titlurilor executorii primite de la alte organe.

 

Descrierea activității contabile

 

 •  Organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă la nivelul autorităţii publice în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe următoarele acţiuni:

– contabilitatea mijloacelor fixe şi evidenţa operativă la locurile de folosire, astfel încât să răspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
– contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar
– contabilitatea sintetică se ţine valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar se ţine cantitativ şi valoric;
– contabilitatea mijloacelor băneşti;
– contabilitatea decontărilor;
– contabilitatea cheltuielilor – se organizează pe clasificaţia bugetară (capitole, articole aliniate);

 •   Asigură respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor financiar-contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite;
 •   Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale a controlului financiar preventiv pe toate documentele conform OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv și a dispoziției Primarului;
 •   Organizează, ori de câte ori este nevoie, dar cel puţin o dată pe an, inventarierea bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin comunei;
 •   Asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate;
 •  Urmăreşte întocmirea lunară a balanţei de verificare şi darea de seamă lunară trimestrială şi anuală;
 •  Asigură persoanele pentru comisiile de specialitate ale Consiliului Local;
 •  Întocmește rapoartele către Consiliul Local pe linie de specialitate;
 •  Înregistrează facturile în ordinea intrării în contabilitate şi operează în calculator pe fiecare furnizor şi factură în parte;
 •  Ţine evidenţa contabilă a furnizorilor, face corespondenţa cu furnizorii;
 •  Ţine evidenţa contabilă a materialelor cantitativ şi valoric. La primirea actelor primare, verifică respectarea formularisticii, completarea datelor cerute de formular, corectitudinea lor şi existenţa semnăturilor legale;
 •  Înregistrează intrările de materiale din sponsorizare, transferul material/obiecte de inventor, înregistrează intrările în custodie;
 •  Ţine evidenţa contabilă a obiectelor de inventar, verifică şi contabilizează documentele primare;
 •  Întocmeşte Nota de intrare-recepţie, dacă achiziţia se referă la un material sau obiect de inventar, pe care o listează și o atașează la documentele de plată;
 •  Introduce toate elementele necesare înregistrării în evidenţa de gestiune, contabilă şi financiară a activelor fixe din gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei;
 •  Înregistrează în contabilitate mijloacele fixe închiriate, în gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei, luate în leasing, în contul extra-bilanţier;
 •  Înregistrează în contabilitate contractele de închiriere din gestiunile ce aparţin sediilor administrative ale instituţiei, leasing şi plata chiriei şi a ratelor de leasing în contul extra-bilanţier;
 •  Închide luna şi deschide luna următoare în cazul gestiunilor;
 •  Se ocupă de pregătirea pentru plată a facturilor. Întocmeşte ordinele de plată în operaţiuni de Trezorerie, semnează ordinele de plată conform Dispoziţiei Primarului.
 • În prealabil, verifică existenţa propunerii de angajare a unei cheltuieli, a angajamentului bugetar şi legal şi a documentelor justificative (referatul de necesitate, comanda sau contractul de furnizări de servicii, materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe, nota de intrare-recepţie), obţine vizele de legalitate, realitate, regularitate pe facturi, urmăreşte ca facturile să fiecompletate cu datele privind nr. de contract, poziţia bugetară, poziţia din lista de investiţii de la care se efectuează plata, urmăreşte ca situaţiile de lucrări, propunerea de angajare a unei cheltuieli , angajamentul bugetar şi legal să fie semnate de persoanele autorizate;
 •  Ţine evidenţa garanţiilor de bună execuţie pe fiecare obiectiv de investiţii în parte şi pe fiecare furnizor, semnează din partea serviciului buget contabilitate, pe cererea de restituire a garanţiei către furnizor, întocmeşte nota contabilă în contul extra-bilanţier;
 •  Verifică înainte de efectuarea ultimei plăţi existenţa constituirii integrale a garanţiei de bună execuţie, corelată cu plăţile efectuate pentru fiecare contract;
 •  Întocmeşte prognoza efectuării cheltuielilor, decadal, la termenele stabilite către Trezorerie;
 •  Întocmeşte centralizatorul de salarii şi ordinele de plată cu reţinerile din salarii pentru terţi şi sumele cuvenite bugetului statului. Se confruntă cu datele din evidenţa contabilă;
 •  Verifică lunar soldul conturilor din balanţa de verificare şi concordanţa dintre conturilesintetice şi cele analitice;
 •  Răspunde de componenţa soldului conturilor;
 •  Listează Fişa cont operaţiuni diverse şi în Tranzacţia Notă Contabilă generează Raportul Notă Contabilă;
 •  Întocmeşte CEC-ul în numerar;
 •  Ţine evidenţa fondului de risc;
 •  Înregistrează operaţiunile conform extraselor bancare;
 •  Ţine evidenţa contului Furnizori debitori, Avansuri furnizori şi Debitori, sesizează şeful ierarhic cu privire la recuperarea lor până la sfârşitul anului;
 •  Ţine evidenţa garanţiilor pentru oferta depusă la licitaţii pe fiecare plătitor în parte şi pe fiecare dosar de achiziţie, semnează din partea serviciului financiar contabil pe cererea de restituire a garanţiei către plătitor, întocmeşte nota contabilă în cont;
 •  Completează Registrul jurnal şi Registrul inventar. Verifică în programul informatic corelaţiile dintre Registrul jurnal, Balanţa de verificare şi Fişa de cont;
 •  Urmăreşte listarea documentelor de evidenţă contabilă, lunar (registru jurnal, fişe cont, balanţe);
 •  Întocmeşte la darea de seamă lunară și trimestrială nota explicativă pentru conturile din bilanţ la codurile care se raportează;
 •  Face parte din comisia de recepţie a bunurilor materiale, semnează pe nota de intrare-recepţie;
 •  Efectuează controlul financiar intern pentru operaţiunile şi documentele prevăzute de OMF nr. 1792/2002;
 •  Întocmeşte dispoziţiile de plată sau încasare în numerar în casieria unităţii;
 •  Depune actele la Trezorerie şi ridică extrasele de cont, verificând numărul contului şi actele justificative pentru sumele prevăzute în extras;
 •  Ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor cu ajutorul Registrului de casă, pe bază de documente justificative;
 •  Ţine evidenţa fondului de rulment şi a rezultatului execuţiei bugetare din anii precedenţi 82.98.02 aferentă fondului de rulment. La sfârşitul anului întocmeşte notele de închidere a execuţiei bugetare;
 •  Întocmeşte situaţiile statistice solicitate de Institutul Naţional de Statistică în colaborare cu personalul care ţine evidenţa contabilă a operaţiunilor respective;
 •  Întocmește procesul verbal de inventariere;
 •  Întocmește procesul verbal de casare pe baza propunerilor primite de la comisiile de inventariere;
 •  Ține evidența contractelor în care Comuna Podenii Noi este parte;
 •  Întocmește trimestrial componența soldurilor;
 •  Arhivează documentele pe care le gestionează şi documente comune la solicitarea şefului ierarhic superior;
 •  Participă la întocmirea dării de seamă trimestriale şi anuale;
 •  Participă la inventarierea patrimoniului, urmărind confruntarea datelor din evidenţa contabilă scriptică, cu rezultatul inventarierii faptice şi înregistrează rezultatele inventarierii;
 •  Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale Primarului.

 

Persoane fizice

Înscriere  autovehicule

 

 

Acte necesare:

 •  Declarație de impunere;
 •  Copie act de identitate titular;
 •  Copie carte identitate autovehicul;
 •  Copie după actul de proprietate (contract vânzare-cumpărare, factură, contract de leasing etc).
 • Dacă vehiculul este uzat, acest act trebuie să fie înregistrat/vizat la primăria unde a avut domiciliul vechiul proprietar.
 •  În cazul autovehiculelor dobândite din străinătate, documentele vor fi traduse;
 •  Dosar cu șină. Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

 

 Înscriere mijloacele de transport de peste 12 tone

Acte necesare:

 

 •  Declarație de impunere;
 •  Dovada tipului de suspensie eliberată de Registrul Auto Român;
 •  Copie act de identitate titular;
 •  Copie carte identitate autovehicul;
 •  Copie după actul de proprietate (contract vânzare-cumpărare, factură, contract de leasing etc). – Dacă vehiculul este uzat, acest act trebuie să fie înregistrat/vizat la primăria unde a avut domiciliul vechiul proprietar.
 •  În cazul autovehiculelor dobândite din străinătate, documentele vor fi traduse;
 •  Dosar cu șină. – Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

 

Radiere autovehicule

Acte necesare:

 

 •  Cerere
 •  Carte de identitate proprietar
 •  Copie carte de identitate cumpărător
 •  5 copii semnate pentru conformitate cu originalul ale actului de înstrăinare;
 •  Dovada achitării taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

 

Radiere autovehicule „Programul Rabla”

Acte necesare:

 •  Carte de identitate proprietar;
 •  Certificat de atestare fiscală;
 •  Dovada achitării taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală.

 

Radiere autovehicule la cerere

Acte necesare:

 

 •  Carte de identitate proprietar;
 •  Certificat de distrugere sau adeverință cu dovada spațiului de depozitare;
 •  Certificat de atestare fiscală;
 •  Dovada achitării taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală;
 •  Certificat de radiere eliberat de SPCRPCIV.

 

Înscriere clădiri rezidențiale (folosite ca locuință)

Acte necesare:

 

 •  Declarație de impunere;
 •  Copie act dobândire (contract de vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, sentință civilă, contract schimb, autorizație de construire etc.);
 •  Copie planuri/schiță casă și anexe sau memoriul tehnic de arhitectură din care să reiasă suprafețele exterioare ale clădirilor;
 •  Copie extras carte funciară;
 •  Copie încheiere autentificare;
 •  Copie carte de identitate titular.

 

Înscriere clădiri nerezidențiale (folosite în scop economic)

Înscriere clădiri mixte (folosite ca locuință, unde se desfășoară și activități economice)

Acte necesare:

 

 •  Declarație de impunere
 •  Copie act dobândire (contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, sentință civilă, contract schimb, autorizație de construire, proces verbal la finalizarea lucrărilor etc.);
 •  Raport de evaluare însoțit de dovada înregistrării la Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani;
 •  Copie a actului care atestă suprafața folosită pentru activități economice (contract de închiriere, contract comodat, documentația cadastrală, orice documente doveditoare, declarație  pe proprie răspundere a proprietarului clădirii);
 •  Certificatul de înregistrare (pentru societatea care desfășoară activitatea economică);
 •  Copie carte de identitate proprietar clădire.

 

Înscriere teren

Acte necesare:

 

 •  Declarație de impunere, vizată la Registrul agricol;
 •  Copie carte identitate titular;
 •  Copie încheiere autentificare;
 •  Copie extras carte funciară;
 •  Copie act proprietate (contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, sentință civilă, contract schimb, titlu de proprietate etc.) din care să rezulte categoria de folosință a terenului;
 •  Planuri/schițe. – Toate actele în copie vor fi semnate pentru conformitate cu originalul.

Formulare necesare:

 •  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri
 •  Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri
 •  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren
 •  Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren
 •  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport
 •  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone
 •  Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă)
 •  Declaraţie pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport
 •  Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local
 •  Cerere scutire de la plata impozitului (persoane încadrate în grad de handicap, veteranii și văduvele de veteran de război, alte scutiri)
 •  Cerere pentru înregistrarea vehiculelor care nu se supun înmatriculării