Primarul comunei Podenii Noi

Mihai Alionte

 • Apartenență politică: Partidul Umanist Social Liberal (PUSL)
 • Telefon: 0745 578 081
 • Program audiențe:
  – luni:    între orele 900 – 1100
  – vineri: între orele 900 – 1100

Primarul Podenii Noi îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate a Consiliului Local pe care îl conduce şi îl controlează.
În calitate de reprezentant al statului, Primarul are următoarele atribuţii:

 • Asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei României, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului; dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean;
 • Îndeplineşte sarcinile ce-i revin din actele normative în vigoare, privitoare la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, recensamântului şi aduce la cunoştinţă cetăţenilor conţinutul legilor;
 • Îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă.
  Primarul Comunei Blejoi, va exercita direct, în calitate de reprezentant al comunităţii locale, următoarele atribuţii prevăzute în Legea administraţiei publice locale:
 • Asigură respectarea hotărârilor Consiliului Judeţean şi executarea hotărârilor Consiliului Local. În cazul în care apreciază că o hotărâre a Consiliului Local este ilegală, în termen de 3 zile de la data luării la cunoştinţa, sesizează pe Prefect;
 • Poate propune Consiliului Local consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii Consiliului Local, ia măsuri pentru organizarea acestei consultări în condiţiile legii;
 • Reprezintă Comuna Blejoi în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie;
 • Prezintă Consiliului Local , anual ori de câte ori este necesar, informări privind starea economică şi socială a municipiului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţii administraţiei publice locale, precum şi informări asupra modului de ducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
 • Întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune aprobării Consiliului Local;
 • Exercită drepturile şi asigură îndeplinirea obligaţiilor ce revin Comunei Blejoi, în calitate de persoană juridică civilă;
 • Exercită funcţia de ordonator principal de credite;
 • Verifică, din oficiu sau la cerere , încasarea şi cheltuirea sumelor din bugetul local şi comunică de îndată Consiliului Local cele constatate;
 • Ia măsuri pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizooţiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din Comuna Blejoi, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;
 • Asigură ordinea publica şi liniştea locuitorilor, prin intermediul poliţiei, gardienilor publici şi unităţilor de protecţie civilă care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;
 • Ia măsurile prevăzute de lege cu privire la desfăşurarea adunărilor publice;
 • Ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
 • Ia măsuri pentru elaborarea planului urbanistic general al Comunei şi îl supune spre aprobare Consiliului Local;
 • Asigură respectarea prevederilor planului urbanistic general, precum şi ale planurilor urbanistice zonale şi de detaliu;
 • Asigură întreţinerea şi reabilitarea drumurilor publice proprietate a Comunei, implantarea semnelor de circulaţie, desfăşurarea nomală a traficului rutier şi pietonal, în condiţiile legii;
 • Exercită controlul asupra activităţilor din târguri, pieţe,oboare, locuri şi parcuri de distracţii şi ia măsuri operative pentru buna funcţionare a acestora;
 • Conduce serviciile publice locale. Asigură funcţionarea Biroului de Stare civilă şi de Autoritate tutelară. Supraveghează realizarea măsurilor de asistenţă şi ajutor social;
 • Emite avizele, acordurile si autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
 • Propune Consiliului Local spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al aparatului propriu de specialitate;
 • Numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu de specialitate, cu excepţia Secretarului;
 • Ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, pentru asigurarea igienizării Comunei;
 • Convoacă lunar Consiliul Local în şedinte de lucru ordinare şi extraordinare, ori de câte ori este nevoie, în cazuri bine justificate. Primarul participă obligatoriu la şedinţele de lucru ale Consiliului Local.